Dodatek Mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, które ma na celu pomoc w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017, poz.180 ze zm.)

WARUNKI, UPRAWNIAJĄCE DO DODATKU MIESZKANIOWEGO
1. Tytuł prawny do mieszkania
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo
do lokalu mieszkalnego,
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący
im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z ww. tytułów
2. Dochody
Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku nie przekracza:
• 175 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku
w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1925,00 zł,
• 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym 1375,00 zł.
Od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura wynosi 1100,00 zł.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy
od określonego wyżej wymienionego dochodu, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego


Do dochodów nie wlicza się:
• świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
• dodatków dla sierot zupełnych,
• jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
• dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
• pomocy w zakresie dożywiania,
• zasiłków pielęgnacyjnych,
• zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
• dodatku mieszkaniowego
• zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny .

3. Powierzchnia mieszkania
Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki itp.
Nie wlicza się natomiast: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Dodatek wylicza się na powierzchnię normatywną (określona w ustawie) lub powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego/ budynku mieszkalnego ( gdy powierzchnia mieszkania jest niższa
od powierzchni normatywnej).
W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna wynosi:
• 35 m2 — dla 1 osoby,
• 40 m2 — dla 2 osób,
• 45 m2 — dla 3 osób,
• 55 m2 — dla 4 osób,
• 65 m2 — dla 5 osób,
• 70 m2 — dla 6 osób.
Dodatkowo:
• jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2,
• jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju* (wymagane: orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.
*O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej (określonej w ustawie) powierzchni o więcej niż:
1) 30 proc. albo
2) 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.:
Wydatki uwzględniane do wyliczenia dodatku mieszkaniowego to:
1) czynsz,
2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających
na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
5) inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
6) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Do wyliczenia dodatku mieszkaniowego nie wlicza się wydatków z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na cele bytowe.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.
Wydatki naliczane i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc (rozliczenia kwartalne, półroczne, roczne) przelicza się na okresy miesięczne.

ABY UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY NALEŻY ZŁOŻYĆ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PISKIEJ UL. KONOPNICKIEJ 4  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (pkt 2-5,7-9,12 potwierdzona zarządca, pozostałe wypełnia wnioskodawca),
2) deklarację o wysokości dochodów (wypełnia wnioskodawca),
3) fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy
oraz szczegółowe rozliczenie do faktury,
4) zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dochody (do wglądu)
5) właściciele domów jednorodzinnych oprócz wyżej wymienionych dokumentów zobowiązani są dostarczyć: - akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, na który składany jest wniosek - dokumenty (faktury, rachunki, opłaty) potwierdzające wydatki na mieszkanie :
opłaty za wodę, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych,
za miesiąc w którym składany jest wniosek lub jeżeli opłaty ponoszone są okresowo za ostatni okres,
- zaświadczenie wystawiane jest przez Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa, lub oświadczenie złożone przez wnioskodawcę potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu.

Druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach można
pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Piskiej lub u zarządcy budynku.


WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy potwierdzić u zarządcy budynku.
Zarządca budynku ma obowiązek potwierdzić dane, takie jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za miesiąc w którym składany jest wniosek. Wyszczególnienie wydatków oraz ich stawki w załączniku do wniosku.


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
Deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego uzupełnia wnioskodawca.
Prawdziwość danych zawartych we wniosku oraz deklaracji o dochodach potwierdza wnioskodawca własnoręcznym podpisem pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego. (art. 233. § 1.” Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”).
Do deklaracji o dochodach wnioskodawca wpisuje wszystkie osoby stale z nim zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa wnioskodawcy oraz wykazuje dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego. Do wniosku nie należy wpisywać osób, które są zameldowane, ale faktycznie stale nie mieszkają i nie prowadzą wspólnego
z wnioskodawcą gospodarstwa domowego.
Deklaracja dotyczy okresu pełnych trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
(np. wniosek składany w kwietniu, należy wykazać dochody wypłacone w trzech pełnych miesiącach wstecz tj. styczeń, luty, marzec)
Wraz z deklaracją o dochodach wnioskodawca dostarcza dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, tj.:
• Osoby wykonujące pracę bez względu na rodzaj zawartej umowy - zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy — przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenie społeczne (dot. wynagrodzenia i innych świadczeń
z tytułu zawartej umowy, wypłaconych w trzech miesiącach poprzedzających złożenie wniosku). Osoby pracujące poza granicami Polski zobowiązane są dostarczyć przetłumaczone na język polski zaświadczenie wystawione przez pracodawcę.
• Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy : – zaświadczenie o wysokości świadczenia, które zostało wypłacone -dochodu brutto, osoby bez prawa do zasiłku zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej odprowadzonej przez PUP Pisz.
• Osoby pobierające rentę, emeryturę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek chorobowy lub inne świadczenie wypłacanego przez ZUS : - dokument potwierdzający wypłatę (dochód brutto), odcinki, lub aktualna decyzja jeżeli wypłata była zgodna z wystawioną decyzją, wydruk wypłaty, zaświadczenie wystawione przez ZUS).
• Osoby pobierające zasiłki rodzinne oraz inne świadczenia przyznane
na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych - Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, lub zaświadczenie wystawione przez M-GOPS w Białej Piskiej
• Osoby prowadzące gospodarstwo rolne – nakaz płatniczy lub inny dokument dochód z ha przeliczeniowego (dochód z ha przeliczeniowego wynosił w okresie: od 1 września 2018 r –3,399 zł

• Studenci pobierający stypendia: - decyzja lub zaświadczenie wystawione przez uczelnię ( dotyczy wszelkiego rodzaju stypendiów: socjalne , za mieszkanie, naukowe, ministra i inne)
• Osoby prowadzące działalność gospodarczą - oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o uzyskanym dochodzie po odjęciu kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenie społeczne.
• inne dokument potwierdzające dochody, uzyskane przez wnioskodawcę oraz osoby prowadzące wspólnie z wnioskodawcą gospodarstwo domowe (np: oświadczenia)
• osoby bez dochodów zobowiązane są złożyć oświadczenie o braku dochodów.
Prawidłowość zapisów w deklaracji o dochodach weryfikowana jest przez pracownika przyjmującego wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a następnie są zwracane dla wnioskodawcy, który zobowiązany jest przechowywać je przez okres 3 lat.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Celem sprawdzenia uprawnień wnioskodawcy do dodatku mieszkaniowego
w trakcie postępowania administracyjnego, przeprowadzany jest wywiad środowiskowy
Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik gminy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W trakcie wywiadu osoba upoważniona może żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych.
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
Termin rozpatrzenia sprawy
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Forma zakończenia sprawy
Decyzja administracyjna. Decyzję sporządza się w trzech lub dwóch egzemplarzach, które przesyłane są za pośrednictwem poczty dla wnioskodawcy (oryginał), dla zarządcy domu (kopia) oraz jedna kopia dołączana jest do akt sprawy
Przyznanie i wypłata dodatku mieszkaniowego
Dodatek mieszkaniowy przyznaje Kierownik Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej na podstawie upoważnienia Burmistrza Białej Piskiej
na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Wypłata dodatku mieszkaniowego
Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry — zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
Ryczałt za brak centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody oraz gazu przewodowego wypłacany jest w Kasie Warmińsko Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Białej Piskiej do rąk własnych wnioskodawcy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

Organ właściwy do wydania decyzji odmówi przyznania dodatku, jeżeli:
• wnioskodawca nie spełnia przesłanek ustawowych, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego
do lokalu, przekroczenie dochodów.
• kwota dodatku byłaby mniejsza niż 2 proc. najniższej emerytury ( wynosi mniej niż 20,60 zł),
• w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami, wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub gdy faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana
w deklaracji.
Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego
Wypłata dodatku zostanie wstrzymana, gdy:
• osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny; jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę świadczenia, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa (o ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości).
Gdy długi zostaną spłacone w terminie, to otrzyma się dodatek za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
• w wyniku wznowienia postępowania zostanie uzasadnione, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku; osoba, której przyznano dodatek, zobowiązana jest do jego zwrotu w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego administracji.

ODWOŁANIE OD DECYZJI
Od decyzji można odwołać się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,
tj. Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białej Piskiej) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.
Odwołanie można przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej ,ul. Konopnickiej 4

PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.)
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 ze zm. )
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1828 ze zm.)

 

Druk wniosku

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2019 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Galak
Ilość wyświetleń: 1325
22 maja 2020 16:06 (Barbara Galak) - Zmiana treści zakładki.
22 maja 2020 16:05 (Barbara Galak) - Zmiana treści zakładki.
22 maja 2020 15:59 (Barbara Galak) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany