Dodatek Energetyczny

PODSTAWA PRAWNA

Od dnia 01.01.2014 r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730).

 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 poz. 180).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 z późn. zm).

JAK JEST WYPŁACANY ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY?

 1. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 2. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 3. Za zgodą odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatek energetyczny może zostać wypłacony na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK ENERGETYCZNY?

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

 2. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180);

  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;

  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO ?

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

  • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,37 zł miesięcznie;

  • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,80 zł miesięcznie;

  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł miesięcznie.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

 2. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.

 4. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 
 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2019 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Galak
Ilość wyświetleń: 435
14 maja 2019 15:36 (Barbara Galak) - Zmiana treści zakładki.
14 maja 2019 15:35 (Barbara Galak) - Zmiana treści zakładki.
14 maja 2019 15:27 (Barbara Galak) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany