Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.mgopsbialapiska.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2014-10-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Aneta Świsłowska , adres e-mail: mgops@mgopsbialapiska.pl , telefon: 87 423 9724.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stron www.bip.mgopsbialapiska.pl lub jej elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

W środku budynku znajduje się winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2020 07:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Galak
Ilość wyświetleń: 56
28 września 2020 07:57 (Barbara Galak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
10 września 2020 12:41 (Barbara Galak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
10 września 2020 12:37 (Barbara Galak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany