Komunikaty

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej (ul. Konopnickiej 4, 12-230 Biała Piska, tel.: 87 423 97 24)

 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Maciejem Żołnowskim pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2018 16:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Galak
Ilość wyświetleń: 181
19 września 2018 12:49 (Barbara Galak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2018 16:29 (Barbara Galak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany