Komunikaty

Klauzule informacyjne

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)      Administratorem Państwa danych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej (12- 230 Biała Piska, ul. Marii Konopnickiej 4, tel. 87 423 9724 , email: mgops@mgopsbialapiska.pl

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ciążących na Administratorze, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.

5)      Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)      Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)      Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)      Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2019 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Galak
Ilość wyświetleń: 94
15 grudnia 2019 13:41 (Barbara Galak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2019 13:40 (Barbara Galak) - Dodanie załącznika [swiadczenie_wychowawcze_500_+.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2019 13:39 (Barbara Galak) - Dodanie załącznika [swiadczenie__o_wsparciu_kobiet_w_ciazy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany